De Klus Ingenieur

Een ingenieur voor de prijs van een bouwvakker . . .

Brabant: 06 33 71 6881
Limburg: 06 11566400

Beter klussen, niet duur!

Intelligent klussen, slim en uiteindelijk goedkoper

Wie kent het niet? Je wilt een klus  laten doen. De klusser komt, klust er op los en achteraf hou je toch twijfels over de kwaliteit van de uitvoering …

Hoe komt dat? Dat komt doordat klussen eigenlijk vaak meer interdisciplinair (denk)werk vereisen. Engineering zeg maar. Aan een klus zitten vaak onvoorziene technische uitdagingen die zich pas tijdens de uitvoering  openbaren. Daarbij komt  een specialist op het ene vakgebied nogal eens kennis tekort voor het deskundig oplossen van het onverwachte probleem. Daarnaast vereist een robuuste maar tegelijkertijd betaalbare oplossing creativiteit en oplossend vermogen.

Daarom werken wij uitsluitend met gediplomeerde ingenieurs Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde, Elektrotechniek, Mechanica etc. etc.

BEL 06 33 71 6881 (Boven de rivieren)?

BEL 06 11 566 400 (Beneden de rivieren)?

Klussen voor particulieren én bedrijven!

Slim klussen = besparen

Slimmer samenwerken bij klussen

Bij een eenvoudige klus wordt vaak een specialist geraadpleegd; de timmerman, de schilder, de elektricien, de loodgieter etc. Dat gaat prima, mits er zich onder de oppervlakte van de klus geen verassingen bevinden én mits de gegeven opdracht daadwerkelijk ook de bedoelde opdracht is!

Onze klusingenieurs zijn goed in de  klus die ze aannemen, maar zijn geschoold in het oplossen van onverwachte problemen, zonder het probleem te verprutsen en zonder meteen dure specialisten in te moeten schakelen. Daarnaast zijn onze klussers ingenieurs in hart en nieren. Een  ingenieur zal tijdens de intake eerlijke en vakkundige feedback geven op uw opdracht, opdat u samen met hem of haar een helder beeld krijgt van wat er technisch nodig is voor uw wensen omtrent het resultaat.

Bij grotere klussen zijn vaak meerdere mensen nodig. In de wereld van verbouwingen werkt men dan vaak met een aannemer.  De aannemer zorgt voor de specialisten en heeft zelf de rol als betaalde coördinator. Bij de klusingenieur werkt dat anders. Er is geen aannemer. De klusingenieurs zijn door hun achtergrond en  opleiding in staat om meerdere rollen zelf te vervullen en om andere hoogopgeleiden in te schakelen als zij extra capaciteit nodig hebben. Coördineren doen zij onderling met verstand . Dát scheelt de kosten van een aannemer.

Een klus? Neem contact met ons op!

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en/of voor algemeen gebruik. Aan de samenstelling (van de inhoud) van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Desalniettemin staat KLUSiR op geen enkele wijze in voor de juistheid, volledigheid en/of voortdurende actualiteit van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. KLUSiR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website en/of de (on)bereikbaarheid van deze website.

KLUSiR garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst en/of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Privacy en cookie beleid

PRIVACY EN COOKIE BELEID

1. Algemeen

Dit is het privacy en cookie beleid (Beleid) van KLUSiR

KLUSiR verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

2. Waarvoor dient dit Beleid?

Het kan zijn dat KLUSiRpersoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben. U bent in het kader van dit Beleid dan aan te merken als ‘Betrokkene’. In dit Beleid informeert KLUSiR u als Betrokkene over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat uw rechten in dat kader zijn. Ook informeert KLUSiR u aan het eind van dit Beleid nog specifiek over het gebruik van cookies op haar website www.klusir.nl (Website).

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de Betrokkene. Om te bepalen of u aan de hand van gegevens waarover KLUSiR beschikt voor KLUSiR identificeerbaar bent, moet rekening worden gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat KLUSiR deze gebruikt om u direct of indirect aan de hand van deze gegevens te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, rekeningnummer, foto en IP-adres, maar er zijn vele andere typen persoonsgegevens denkbaar.

Het verwerken van persoonsgegevens is een verzamelterm voor het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

3. Hoe verkrijgt KLUSiR uw persoonsgegevens?

KLUSiR kan op diverse manieren uw persoonsgegevens verkrijgen. In de belangrijkste mate verkrijgt KLUSiR uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan KLUSiR verstrekt. Bijvoorbeeld door middel van de informatie die u tijdens een bespreking of via communicatie per e-mail of telefoon aan KLUSiR verstrekt. Een andere wijze van verkrijging kan zijn de verstrekking van een visitekaartje of via het bezoek aan de Website (waarover meer onder ‘Cookies’).

Ook kan het zijn dat KLUSiR uw persoonsgegevens heeft verkregen doordat een cliënt van KLUSiR deze aan KLUSiR heeft verstrekt in het kader van de tussen KLUSiR en de cliënt(en) gesloten of te sluiten overeenkomst(en) van opdracht.

Daarnaast kan KLUSiR uw persoonsgegevens hebben verkregen via openbaar raadpleegbare bronnen (zoals het register van de Kamer van Koophandel (handelsregister), de registers van de gemeente (GBA)), via derden zoals wederpartijen of via derde partijen waarmee zij in het kader van een dossier samenwerkt (andere advocaten, deurwaarders en/of gemachtigden).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

KLUSiR beperkt zich in de regel tot het verwerken van gewone (niet bijzondere)

Persoonsgegevens. De typen persoonsgegevens die KLUSiR  mogelijk over u als Betrokkene verwerkt zijn hieronder opgesomd:

 • Algemene (contact)gegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, titel(s), (zakelijk) adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Gegevens over uw hoedanigheid of functie, zoals uw functietitel en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer en BTW-nummer;
 • Persoonsgegevens die u Namjesky geeft als u bij Namjesky solliciteert, zoals opleidingsen loopbaangegevens;
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u de Website bezoekt en de webpagina’s die u bekijkt;
 • Alle overige persoonsgegevens die Namjesky van of over u verkrijgt en die Namjesky gebruikt voor de hieronder genoemde doelen.

Burgerservicenummers (BSN) zullen in beginsel niet worden verwerkt, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.

5. Waarom verwerkt KLUSiR persoonsgegevens?

Technische dienstverlening

De belangrijkste reden waarom KLUSiR uw persoonsgegevens verwerkt is ten behoeve van het verlenen van technische diensten ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht of ter voorbereiding daarvan. KLUSiR verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit nodig is in het kader van de dienstverlening, waaronder het onderhouden van contact over voor u door KLUSiR te behandelen dossiers, het verrichten van de verlangde en vereiste werkzaamheden in dat kader en het innen van bijbehorende declaraties.

Gebruiksgemak en verbetering website

Om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, verzamelt en analyseert KLUSiR het surfgedrag van de bezoekers op de website van KLUSiR.

Sollicitaties

Indien u bij KLUSiR solliciteert, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens die zullen worden gebruiken om de sollicitatie te beoordelen en hierover contact met u op te nemen. De in dit kader door u verstrekte gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft om deze gegevens langer te mogen bewaren.

Wettelijke verplichtingen en beroepsregels

KLUSiR verwerkt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en beroeps- en gedragsregels die op klussers van toepassing zijn. Dit betreft met name de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de identificatie van cliënten, het controleren van verstrekte gegevens en het kunnen voldoen aan bepaalde administratieve eisen.

6. Op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?

KLUSiR verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een de volgende grondslagen uit de AVG:

 • Ter voorbereiding of uitvoering van een met u of het bedrijf waarbij u werkzaam bent gesloten overeenkomst;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang, waarbij KLUSiR haar belang tegen uw belang op bescherming van uw persoonsgegevens zorgvuldig heeft afgewogen;
 • Vanwege een wettelijke verplichting (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichtingen vanuit de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”, (“Wwft”));
 • Met uw toestemming.

7. Met wie deelt KLUSiR persoonsgegevens?

In sommige situaties kan het nodig zijn dat KLUSiR ten behoeve van de doeleinden zoals opgesomd onder 5 uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het kunnen voeren van de praktijk van een klusser, ter ondersteuning bij events, voor het opstarten van een project of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen zoals het verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of andere met openbaar gezag beklede instantie.

Uw gegevens kunnen in ieder geval worden gedeeld met de partijen die hieronder zijn opgesomd.

 • CRM systeem;
 • Hosting website;
 • Boekhouder/accountant;
 • Mailservers;
 • Telefoondiensten;
 • Betaaldiensten;
 • Bezorgdiensten;
 • Ingenieurs en andere klussers waarmee wordt samengewerkt (o.a. samenwerking, doorverwijzing en waarneming);

De derde partijen aan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn net als KLUSiR, als verantwoordelijke of als verwerker, gebonden aan de AVG. Indien de derde partij verwerker is van KLUSiR omdat zij uitsluitend onder de instructies van KLUSiR uw persoonsgegevens verwerkt, heeft KLUSiR met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst zijn nadere afspraken opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen en passende waarborgen voor eventuele doorgiften van gegevens buiten de EER.

8. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

KLUSiR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen.

9. Hoe lang bewaart KLUSiR persoonsgegevens?

KLUSiR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij deze gegevens heeft verzameld of verkregen. KLUSiR kan de persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien zij hiertoe op grond van de wet (waaronder fiscale wetgeving) en de op haar van toepassing zijnde gedragsregels gehouden is, dan wel indien en voor zo lang zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft in verband met de verdediging ten aanzien van mogelijke (rechts)vorderingen of tuchtklachten.

10. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als Betrokkene kunt u KLUSiR verzoeken om de gegevens die zij van u verwerkt te mogen inzien. Ook heeft u het recht om KLUSiR te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien deze niet (meer) juist zijn of indien de verwerking daarvan niet langer gerechtvaardigd is of een eerder gegeven toestemming intrekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of deze laten beperken. Bovendien kunt u KLUSiR verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

KLUSiR zal steeds op basis van ieder ingediend verzoek beoordelen of zij op grond van de AVG aan uw verzoek tegemoet kan komen en u over de uitkomst van deze beoordeling informeren binnen zeven (7)  kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek. Bij afwijzing van uw verzoek zal KLUSiR de afwijzing gemotiveerd aan u toelichten. Een reden voor afwijzing kan zijn een aan het verzoek in de weg staande wettelijke verplichting zoals verplichting tot geheimhouding.

U heeft altijd het recht om over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door KLUSiR een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11. Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die bij het gebruik van websites worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele apparaten (zoals een smartphone) worden opgeslagen.

Bij het gebruik van de Website worden door KLUSiR cookies meegestuurd en op uw apparaten geplaatst en kunnen tevens de reeds op uw apparaten geplaatste cookies worden uitgelezen.

Functionele cookies

De Website van KLUSiR maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies of vergelijkbare technieken, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’. Dit zijn cookies die nodig zijn om de Website goed weer te geven en het gebruiksgemak daarvan te vergroten, zoals bijvoorbeeld cookies die detecteren of u de website vanaf een desktop of mobiel apparaat bekijkt en de weergave van de Website hierop aanpassen. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Social media buttons & websites van derden

De Website bevat bepaalde social media buttons, waaronder van Linkedin, waarmee u op een snelle en gemakkelijke manier het LinkedIn profiel van KLUSiR kunt bekijken. Op de Website kunnen tevens links zijn opgenomen naar (andere) websites van derden.

KLUSiR is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze sociale media kanalen en (andere) websites van derden, waaronder de plaatsing van cookies via deze kanalen en websites, en dit Beleid is daar dan ook niet op van toepassing. Het bezoeken van dergelijke kanalen en websites is dus voor eigen risico en Namjesky adviseert u om bij het bezoek van de sociale media kanalen en websites van derden de daarop van toepassing zijnde privacy verklaringen te raadplegen.

Cookies verwijderen

U kunt cookies eenvoudig verwijderen via de instellingen van uw eigen browser, als gevolg waarvan ook een eventueel eerder gegeven toestemming wordt ingetrokken. Houd er rekening mee dat door de verwijdering van cookies het gebruiksgemak van de Website kan verminderen

12. Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit Beleid, de verwerking van persoonsgegevens en/of het gebruik van cookies? Stuurt u dan een e-mail naar gerrit@klusir.nl of neem telefonisch contact op via: 06 33716881. KLUSiR beschikt niet over een Functionaris voor Gegevensbescherming.

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, waaronder om aan nieuwe wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij adviseren dan ook om dit Beleid regelmatig opnieuw te raadplegen op www.klusir.nl Bovenaan in het document treft u steeds de datum aan van de laatste wijziging. Indien wij de verwerking van persoonsgegevens wijzigen, zullen wij hierover altijd vooraf informeren.

Algemene voorwaarden