De Klus Ingenieur

Een ingenieur voor de prijs van een bouwvakker . . .

Beter klussen, niet duur!

Intelligent klussen, slim en uiteindelijk goedkoper

Wie kent het niet? Je hebt een klus in je hoofd. De klusser komt, klust er op los en toch . . .

Hoe komt dat? Dat komt omdat veel klussen eigenlijk denkwerk vereisen. Engineering zeg maar. Onder de oppervlakte van je klus liggen vaak technische uitdagingen die niemand kon verwachten, maar die er wel zijn. Deze uitdagingen maken dat een specialist op het ene gebied simpelweg kennis tekort komt voor het oplossen van het onverwachte probleem. Daarnaast vereist een robuuste maar tegelijkertijd betaalbare oplossing creativiteit en oplossend vermogen.

Daarom werken wij uitsluitend met gediplomeerde ingenieurs Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde, Elektrotechniek, Mechanica etc. etc.

BEL 06 33 71 6881 (Brabant)

BEL 06 82 46 1115 (Limburg)

Beter klussen, niet duur!

Zakelijk

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Slim klussen = besparen

Slimmer samenwerken bij klussen

Bij een eenvoudige klus wordt vaak een specialist geraadpleegd; de timmerman, de schilder, de elektricien, de loodgieter etc. Dat gaat prima mits er zich onder de oppervlakte van de klus geen verassingen bevinden én mits de gegeven opdracht daadwerkelijk bedoelde opdracht is!

Onze klusingenieurs zijn goed in de klus die ze aannemen, maar zijn geschoold in het oplossen van onverwachte problemen zonder het probleem te verprutsen of zonder meteen dure specialisten erbij te halen. Daarnaast zijn onze klussers ingenieurs in har ten nieren. Een echte ingenieur zorgt ervoor dat tijdens de intake eerlijke en vakkundige feedback wordt gegeven op de opdracht opdat u samen met hem of haar een helder begrip heeft van wat u echt wil.

Bij grotere klussen zijn vaak meerdere mensen nodig. In de wereld van verbouwingen werkt men dan vaak met een aannemer. De aannemer zorgt voor de specialisten en heeft zelf de rol als betaalde coördinator. Bij de klusingenieur werkt dat anders. Er is geen aannemer. De klusingenieurs zijn door hun achtergrond en hoge opleiding in staat om meerdere rollen zelf te vervullen en om andere hoogopgeleiden in te schakelen als zij extra capaciteit nodig hebben. Coördineren doen zij met verstand en onderling. Dát scheelt de kosten van een aannemer.

Een klus? Neem contact met ons op!

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en/of voor algemeen gebruik. Aan de samenstelling (van de inhoud) van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Desalniettemin staat KLUSiR op geen enkele wijze in voor de juistheid, volledigheid en/of voortdurende actualiteit van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. KLUSiR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website en/of de (on)bereikbaarheid van deze website.

KLUSiR garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst en/of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Privacy en cookie beleid

PRIVACY EN COOKIE BELEID

1. Algemeen

Dit is het privacy en cookie beleid (Beleid) van KLUSiR

KLUSiR verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

2. Waarvoor dient dit Beleid?

Het kan zijn dat KLUSiRpersoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben. U bent in het kader van dit Beleid dan aan te merken als ‘Betrokkene’. In dit Beleid informeert KLUSiR u als Betrokkene over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat uw rechten in dat kader zijn. Ook informeert KLUSiR u aan het eind van dit Beleid nog specifiek over het gebruik van cookies op haar website www.klusir.nl (Website).

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de Betrokkene. Om te bepalen of u aan de hand van gegevens waarover KLUSiR beschikt voor KLUSiR identificeerbaar bent, moet rekening worden gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat KLUSiR deze gebruikt om u direct of indirect aan de hand van deze gegevens te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, rekeningnummer, foto en IP-adres, maar er zijn vele andere typen persoonsgegevens denkbaar.

Het verwerken van persoonsgegevens is een verzamelterm voor het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

3. Hoe verkrijgt KLUSiR uw persoonsgegevens?

KLUSiR kan op diverse manieren uw persoonsgegevens verkrijgen. In de belangrijkste mate verkrijgt KLUSiR uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan KLUSiR verstrekt. Bijvoorbeeld door middel van de informatie die u tijdens een bespreking of via communicatie per e-mail of telefoon aan KLUSiR verstrekt. Een andere wijze van verkrijging kan zijn de verstrekking van een visitekaartje of via het bezoek aan de Website (waarover meer onder ‘Cookies’).

Ook kan het zijn dat KLUSiR uw persoonsgegevens heeft verkregen doordat een cliënt van KLUSiR deze aan KLUSiR heeft verstrekt in het kader van de tussen KLUSiR en de cliënt(en) gesloten of te sluiten overeenkomst(en) van opdracht.

Daarnaast kan KLUSiR uw persoonsgegevens hebben verkregen via openbaar raadpleegbare bronnen (zoals het register van de Kamer van Koophandel (handelsregister), de registers van de gemeente (GBA)), via derden zoals wederpartijen of via derde partijen waarmee zij in het kader van een dossier samenwerkt (andere advocaten, deurwaarders en/of gemachtigden).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

KLUSiR beperkt zich in de regel tot het verwerken van gewone (niet bijzondere)

Persoonsgegevens. De typen persoonsgegevens die KLUSiR  mogelijk over u als Betrokkene verwerkt zijn hieronder opgesomd:

 • Algemene (contact)gegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, titel(s), (zakelijk) adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Gegevens over uw hoedanigheid of functie, zoals uw functietitel en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer en BTW-nummer;
 • Persoonsgegevens die u Namjesky geeft als u bij Namjesky solliciteert, zoals opleidingsen loopbaangegevens;
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u de Website bezoekt en de webpagina’s die u bekijkt;
 • Alle overige persoonsgegevens die Namjesky van of over u verkrijgt en die Namjesky gebruikt voor de hieronder genoemde doelen.

Burgerservicenummers (BSN) zullen in beginsel niet worden verwerkt, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.

5. Waarom verwerkt KLUSiR persoonsgegevens?

Technische dienstverlening

De belangrijkste reden waarom KLUSiR uw persoonsgegevens verwerkt is ten behoeve van het verlenen van technische diensten ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht of ter voorbereiding daarvan. KLUSiR verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit nodig is in het kader van de dienstverlening, waaronder het onderhouden van contact over voor u door KLUSiR te behandelen dossiers, het verrichten van de verlangde en vereiste werkzaamheden in dat kader en het innen van bijbehorende declaraties.

Gebruiksgemak en verbetering website

Om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, verzamelt en analyseert KLUSiR het surfgedrag van de bezoekers op de website van KLUSiR.

Sollicitaties

Indien u bij KLUSiR solliciteert, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens die zullen worden gebruiken om de sollicitatie te beoordelen en hierover contact met u op te nemen. De in dit kader door u verstrekte gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft om deze gegevens langer te mogen bewaren.

Wettelijke verplichtingen en beroepsregels

KLUSiR verwerkt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en beroeps- en gedragsregels die op klussers van toepassing zijn. Dit betreft met name de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de identificatie van cliënten, het controleren van verstrekte gegevens en het kunnen voldoen aan bepaalde administratieve eisen.

6. Op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?

KLUSiR verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een de volgende grondslagen uit de AVG:

 • Ter voorbereiding of uitvoering van een met u of het bedrijf waarbij u werkzaam bent gesloten overeenkomst;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang, waarbij KLUSiR haar belang tegen uw belang op bescherming van uw persoonsgegevens zorgvuldig heeft afgewogen;
 • Vanwege een wettelijke verplichting (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichtingen vanuit de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”, (“Wwft”));
 • Met uw toestemming.

7. Met wie deelt KLUSiR persoonsgegevens?

In sommige situaties kan het nodig zijn dat KLUSiR ten behoeve van de doeleinden zoals opgesomd onder 5 uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het kunnen voeren van de praktijk van een klusser, ter ondersteuning bij events, voor het opstarten van een project of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen zoals het verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of andere met openbaar gezag beklede instantie.

Uw gegevens kunnen in ieder geval worden gedeeld met de partijen die hieronder zijn opgesomd.

 • CRM systeem;
 • Hosting website;
 • Boekhouder/accountant;
 • Mailservers;
 • Telefoondiensten;
 • Betaaldiensten;
 • Bezorgdiensten;
 • Ingenieurs en andere klussers waarmee wordt samengewerkt (o.a. samenwerking, doorverwijzing en waarneming);

De derde partijen aan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn net als KLUSiR, als verantwoordelijke of als verwerker, gebonden aan de AVG. Indien de derde partij verwerker is van KLUSiR omdat zij uitsluitend onder de instructies van KLUSiR uw persoonsgegevens verwerkt, heeft KLUSiR met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst zijn nadere afspraken opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen en passende waarborgen voor eventuele doorgiften van gegevens buiten de EER.

8. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

KLUSiR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen.

9. Hoe lang bewaart KLUSiR persoonsgegevens?

KLUSiR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij deze gegevens heeft verzameld of verkregen. KLUSiR kan de persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien zij hiertoe op grond van de wet (waaronder fiscale wetgeving) en de op haar van toepassing zijnde gedragsregels gehouden is, dan wel indien en voor zo lang zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft in verband met de verdediging ten aanzien van mogelijke (rechts)vorderingen of tuchtklachten.

10. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als Betrokkene kunt u KLUSiR verzoeken om de gegevens die zij van u verwerkt te mogen inzien. Ook heeft u het recht om KLUSiR te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien deze niet (meer) juist zijn of indien de verwerking daarvan niet langer gerechtvaardigd is of een eerder gegeven toestemming intrekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of deze laten beperken. Bovendien kunt u KLUSiR verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

KLUSiR zal steeds op basis van ieder ingediend verzoek beoordelen of zij op grond van de AVG aan uw verzoek tegemoet kan komen en u over de uitkomst van deze beoordeling informeren binnen zeven (7)  kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek. Bij afwijzing van uw verzoek zal KLUSiR de afwijzing gemotiveerd aan u toelichten. Een reden voor afwijzing kan zijn een aan het verzoek in de weg staande wettelijke verplichting zoals verplichting tot geheimhouding.

U heeft altijd het recht om over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door KLUSiR een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11. Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die bij het gebruik van websites worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele apparaten (zoals een smartphone) worden opgeslagen.

Bij het gebruik van de Website worden door KLUSiR cookies meegestuurd en op uw apparaten geplaatst en kunnen tevens de reeds op uw apparaten geplaatste cookies worden uitgelezen.

Functionele cookies

De Website van KLUSiR maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies of vergelijkbare technieken, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’. Dit zijn cookies die nodig zijn om de Website goed weer te geven en het gebruiksgemak daarvan te vergroten, zoals bijvoorbeeld cookies die detecteren of u de website vanaf een desktop of mobiel apparaat bekijkt en de weergave van de Website hierop aanpassen. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Social media buttons & websites van derden

De Website bevat bepaalde social media buttons, waaronder van Linkedin, waarmee u op een snelle en gemakkelijke manier het LinkedIn profiel van KLUSiR kunt bekijken. Op de Website kunnen tevens links zijn opgenomen naar (andere) websites van derden.

KLUSiR is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze sociale media kanalen en (andere) websites van derden, waaronder de plaatsing van cookies via deze kanalen en websites, en dit Beleid is daar dan ook niet op van toepassing. Het bezoeken van dergelijke kanalen en websites is dus voor eigen risico en Namjesky adviseert u om bij het bezoek van de sociale media kanalen en websites van derden de daarop van toepassing zijnde privacy verklaringen te raadplegen.

Cookies verwijderen

U kunt cookies eenvoudig verwijderen via de instellingen van uw eigen browser, als gevolg waarvan ook een eventueel eerder gegeven toestemming wordt ingetrokken. Houd er rekening mee dat door de verwijdering van cookies het gebruiksgemak van de Website kan verminderen

12. Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit Beleid, de verwerking van persoonsgegevens en/of het gebruik van cookies? Stuurt u dan een e-mail naar gerrit@klusir.nl of neem telefonisch contact op via: 06 33716881. KLUSiR beschikt niet over een Functionaris voor Gegevensbescherming.

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, waaronder om aan nieuwe wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij adviseren dan ook om dit Beleid regelmatig opnieuw te raadplegen op www.klusir.nl Bovenaan in het document treft u steeds de datum aan van de laatste wijziging. Indien wij de verwerking van persoonsgegevens wijzigen, zullen wij hierover altijd vooraf informeren.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KLUSiR

Holding Icnia BV is een te Tilburg gevestigde besloten vennootschap naar Nederlands

recht die tevens handelt onder de naam ‘KLUSiR’ en/of ‘De Klus Ingenieur’, hierna

ook aangeduid als: ‘KLUSiR’ en zich ten doel stelt de praktijk van klusser uit te oefe-

nen. Alle diensten die worden verricht door KLUSiR zijn onderworpen aan de volgende

algemene voorwaarden:

1. Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan

KLUSiR worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voort-

vloeien of daarmee verband houden.

1.2   Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard door KLUSiR. Dit

geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht

door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en

7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

1.3 De toepasselijkheid van de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW wordt hiermee

uitdrukkelijk uitgesloten als de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf.

1.4 De opdrachtgever stemt er onherroepelijk mee in dat KLUSiR derden kan

inschakelen en/of heeft ingeschakeld voor eigen rekening en op eigen naam of op

naam van de opdrachtgever, om producten of diensten te leveren onder de voor-

waarden van die derde(n).

1.4 Op grond van de geldende regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend begrepen

de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) is

KLUSiR onder bepaalde omstandigheden, verplicht om (a.) de identiteit van de

opdrachtgever en/of die van de uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en (b.)

ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de bevoegde instantie(s) c.q.

autoriteit te melden. Ingevolge de Wwft is het KLUSiR verboden om aan de

opdrachtgever te melden dat zij aldus heeft gemeld.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en

vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2. Honorarium, verschotten en kantoorkosten

2.1   De kosten van uitvoering van de opdracht door KLUSiR omvatten het honorarium

te vermeerderen met materiaalkosten en omzetbelasting (BTW) alsmede

de belaste en onbelaste verschottenen (waaronder reis- en verblijfskosten etc).

2.2   Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium

bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht

geldende uurtarief.

3. Betaling

3.1   De kosten van de uitvoering van de opdracht worden in principe,

achteraf, gedeclareerd.

3.2   KLUSiR kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opge-

dragen werkzaamheden worden aangevangen. Het voorschot wordt bij het einde

van de opdracht verrekend met de laatste declaratie.

3.3   Betaling van een declaratie van KLUSiR dient zonder opschorting of verrekening

te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en een voorschotnota dient

onmiddellijk te worden voldaan.

3.4   Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is, zonder

nadere ingebrekestelling, de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

3.5   Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incasso-

kosten verschuldigd, welke worden gesteld op tenminste 15% van het declaratie-

bedrag met een minimum van € 75,00.

3.6   Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie

betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden

binnen 30 dagen na de datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet

betwiste declaratie geldt tussen KLUSiR en de opdrachtgever als juist, en als

door de opdrachtgever erkend verschuldigd. Een betwisting laat de betalingsver-

plichting van opdrachtgever onverlet.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid van KLUSiR is beperkt tot het bedrag dat krachtens de

toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval

wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens

die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van

KLUSiR komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoem-

de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk

aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand

aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is

gebracht.

4.2   Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door KLUSiR een (rechts-)

persoon of derde die geen deel uitmaakt van KLUSiR wordt ingeschakeld om

werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is

KLUSiR niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts-)persoon of derde

mochten worden gemaakt.

4.3   (Rechts-)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht

worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan

KLUSiR verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprake-

lijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.4 De opdrachtgever erkent, dat elektronische communicatie niet veilig is en kan

worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)ge-

stuurd, waaronder door virussen of spam filters. KLUSiR is niet aansprakelijk

voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk

voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd

(door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam

filters.

4.5   Opdrachtgever vrijwaart KLUSiR voor aanspraken van derden die verband

houden met de uitvoering van de opdracht.

4.6   Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schade-

vergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is

gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn

geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

5. Toepasselijk recht

5.1 Op de rechtsverhouding tussen KLUSiR en haar opdrachtgevers is Nederlands

recht van toepassing